Biblioteka szkolna
Kanał YouTube

„Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to, co już masz w sobie.”

Carlom Ruiz Zafón

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

poniedziałek - 

wtorek - 

środa - 

czwartek - 

piątek - 

Informacje o bibliotece
Biblioteka szkolna mieści się w dwóch pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą. Są to:wypożyczalnia ze zbiorami biblioteki; centrum multimedialne wyposażone w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, będące jednocześnie czytelnią z księgozbiorem podręcznym.

Zbiory biblioteki
Biblioteka posiada bogaty księgozbiór. Liczy on obecnie 8476 woluminów.
Zawiera:
Księgozbiór podręczny: encyklopedie, słowniki, przewodniki, poradniki;
Literaturę popularnonaukową;
Literaturę piękną;
Lektury obowiązkowe i uzupełniające;
Książki mówione i inne materiały dydaktyczne nagrane na kasetach audio – 40 sztuk;
Materiały dydaktyczne nagrane na kasetach video – 106 sztuk;
Materiały dydaktyczne nagrane na nośnikach elektronicznych- 49 sztuk.

Czasopisma
Prenumerujemy następujące czasopisma:


Katalogi
Katalog alfabetyczny – zbiór kart katalogowych ułożonych wg nazwiska autora lub tytułu w kolejności alfabetycznej. Mówi nam czy dana książka znajduje się w bibliotece lub jakie inne książki tego autora są dostępne.
Katalog rzeczowy - katalog biblioteczny, szeregujący opisy katalogowe dokumentów układzie rzeczowym (według dziedzin wiedzy).

Gazetka szkolna
Biblioteka szkolna przy współpracy z  Izabellą Szpakut  przygotowuje i wydaje gazetkę: „Figiel”.

Regulamin biblioteki
Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz rodzicom.
Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism można korzystać:
- wypożyczając je do domu (lektury, literaturę piękną, książki popularnonaukowe;
- czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma);
- wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczycieli).
Biblioteka czynna jest codziennie.
Jednorazowo można wypożyczyć 1 książkę na okres dwóch tygodni.
Przeczytane książki należy bezzwłocznie zwrócić do biblioteki, czekają na nie inni czytelnicy.
Zbiory biblioteki są naszą wspólna własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza o zbliżonej wartości.
Wszystkie wypożyczone książki muszą wrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

Regulamin czytelni
Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
Do czytelni należy wchodzić z czystymi rękoma.
W czytelni nie można jeść ani pić.
W czytelni należy zachować ciszę.
W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce.

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego
Czytelnia multimedialna Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie udostępnia pracownikom i uczniom szkoły stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarkę i skaner w celach edukacyjnych.
Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.
Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń podaje rodzaj wykonywanej czynności, w przypadku korzystania z Internetu - określa tematykę poszukiwanych informacji oraz podpisuje się, akceptując tym samym regulamin.
Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.
Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania.
Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera, powinien jednak służyć radą i pomocą.
Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz.
Przy komputerze można pracować, gdy w bibliotece nie odbywają się inne zajęcia.
W czasie pracy na komputerze nie należy zmieniać ustawień w panelu sterowania.
Po wykonaniu prac, otwarte programy należy pozamykać i pozostawić ekran z wyświetlonym pulpitem.
Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.
Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.
Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.