Pedagog
Kanał YouTube

Działania realizowane przez pedagoga szkolnego:

  • Wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju.
  • Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych.
  • Opieka nad uczniami szczególnej troski, współpraca z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi.
  • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci (systematyczne rozmowy, pogadanki, porady, warsztaty, zajęcia integracyjne).
  • Realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych z zakresu umiejętności interpersonalnych.
  • Czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego.
  • Kontrolowanie postępów w nauce uczniów zagrożonych i drugorocznych.
  • Współpraca z rodzicami, porady, konsultacje.
  • Rozpoznawanie aktualnych sytuacji problemowych w szkole.

Pedagogiem szkolnym jest mgr Mariola Olszewska.