Psycholog
Kanał YouTube

Działania realizowane przez psychologa szkolnego:

  1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowaniu potencjalnych możliwości oraz trudności.
  2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
  3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowy w zależności od potrzeb.
  4. Wspieranie pracy nauczycieli oraz rodziców uczniów w rozwiązywaniu ich problemów wychowawczych.
  5. Współpraca z dyrekcją, nauczycielami, pielęgniarką, Radą Rodziców a także z placówkami, organizacjami i instytucjami wspierającymi uczniów i ich rodziny.

Działania profilaktyczne, m.in.:

  • indywidualne i grupowe psychoedukacje, konsultacje, porady oraz klasowe zajęcia integrujące oraz dotyczące postaw asertywnych,
  • pomoc uczniom w rozwiązywaniu ich problemów,
  • kontakty z opiekunami uczniów przejawiających zachowania problemowe i rozmowy z nimi, a w razie potrzeby kierowanie do odpowiednich placówek pomocy dziecku i rodzinie.

Psychologiem szkolnym jest mgr Anna Zomkowska.