W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…),

ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

ŚW. JAN PAWEŁ II

 

Nauczanie jest nie tylko pracą, jedną z najcięższych, jest to przy tym sztuką wzniosłą i twórczą,

bo ma za zadanie stworzenie człowieka pełnego, doskonałego człowieka.”

Kornel Makuszyński

 

Program opracowała komisja w składzie: Mariola Dorota Olszewska, Mirosława Dusza, Justyna Jakubiak, Agnieszka Lalak, Marzena Łabanowska, Mariola Szczepkowska, Danuta Wiśniewska, Anna Zomkowska, Jolanta Zasina, Beata Żabińska.

 PROGRAM   WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

 WPROWADZENIE

Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględnia wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych i środowiskowych  społeczności szkolnej. Zawiera całościowe   oddziaływania   wychowawcze  wraz   z  uzupełniającymi   działaniami profilaktycznymi  w zależności od  potrzeb uczniów – zarówno  w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i zapobiegania i przeciwdziałania zachowaniom  problemowym.

WYCHOWANIE  to wspieranie dziecka  w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania.

Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka. Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości. Treść całego dokumentu dostępna >>tutaj<<.