Dla rodzica
Kanał YouTube
images/baner2szarosc_1629_600.png

Dziennik elektroniczny

 

 Dziennik elektroniczny

Przejdź

Nasz Facebook

 

Nasz profil FB

Przejdź

Ważne informacje

 

 Warto przeczytać

Ogłoszenia

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowego podręcznika
dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie

Prosimy rodziców o uważne zapoznanie się z regulaminem wypożyczania  i udostępniania darmowych podręczników, z których korzystać będą w roku szkolnym 2018/19 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie. Regulamin będzie dostępny w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych)
uczniom w roku szkolnym 2018/2019

 1. Podręczniki dla klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie są własnością Szkoły.
 2. Szkoła Podstawowa nr 6 w Mławie nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową. Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
 3. W pierwszym tygodniu roku szkolnego wychowawca klasy na podstawie stosownego protokołu (załącznik nr 1) pobiera z biblioteki podręczniki w liczbie równej liczbie uczniów w swojej klasie.
  Po przekazaniu podręczników uczniom wychowawca ma obowiązek poprosić rodziców o podpisanie protokołu odbioru podręczników.
 4. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.
 5. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia książek przed zniszczeniem. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.
 7. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do wychowawcy wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
 8. Uczeń zobowiązany jest przygotować podręczniki do zwrotu tj. wymazać wpisy dokonane ołówkiem, podkleić rozdarte kartki itp., a następ. oddać wychowawcy zgodnie z protokołem podpisanym na początku roku szkolnego.
 9. Po zebraniu kompletu podręczników wychowawca przekazuje go zgodnie z protokołem do biblioteki.
 10. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się poplamienie, trwałe pobrudzenie, porysowanie, popisanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie lub zagubienie kartek oraz inne uszkodzenia uniemożliwiające lub utrudniające dalsze wykorzystywanie podręcznika lub materiałów edukacyjnych. Uszkodzenia te pomniejszą wartość użytkową podręcznika, w związku z tym użytkownik ponosi koszty zgodnie z umową użyczenia.
 11. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do wychowawcy.
 12. Wszystkie podręczniki (materiały edukacyjne) należy zwrócić do wychowawcy klasy we wskazanym terminie. Następnie wychowawca na podstawie protokołu zwraca książki do biblioteki szkolnej.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

Szkoła Podstawowa nr 6

z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Kornela Makuszyńskiego

w Mławie

 

Wewnątrzszkolne sposoby

oceniania

 

 Mława  2018 (2020 - aktualizacja)

 Treść całego dokumentu dostępna >>tutaj<<.


Pieczątka szkoły

Załącznik do uchwały

nr 20/2017 Rady Pedagogicznej

z dnia 21 listopada 2017r.STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W MŁAWIE

SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ 1 Informacje o szkole str. 3
ROZDZIAŁ 2 Cele i zadania szkoły str. 6
ROZDZIAŁ 3 Organy Szkoły str. 13
ROZDZIAŁ 4 Organizacja pracy szkoły str. 16
ROZDZIAŁ 5 Współdziałanie rodziców i nauczycieli str. 26
ROZDZIAŁ 6 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły str. 28
ROZDZIAŁ 7 Prawa i obowiązki uczniów str. 32
ROZDZIAŁ 8 Nagrody i kary oraz zasady ich stosowania wobec uczniów str. 35
ROZDZIAŁ 9 Szczegółowe warunki i sposób oceniania str. 37
ROZDZIAŁ 10 Oddziały przedszkolne str. 48
ROZDZIAŁ 11 Postanowienia końcowe str. 53

Cały statut dostępny >>Tutaj<<.

 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…),

ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

ŚW. JAN PAWEŁ II

 

Nauczanie jest nie tylko pracą, jedną z najcięższych, jest to przy tym sztuką wzniosłą i twórczą,

bo ma za zadanie stworzenie człowieka pełnego, doskonałego człowieka.”

Kornel Makuszyński

 

Program opracowała komisja w składzie: Mariola Dorota Olszewska, Mirosława Dusza, Justyna Jakubiak, Agnieszka Lalak, Marzena Łabanowska, Mariola Szczepkowska, Danuta Wiśniewska, Anna Zomkowska, Jolanta Zasina, Beata Żabińska.

 PROGRAM   WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

 WPROWADZENIE

Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględnia wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych i środowiskowych  społeczności szkolnej. Zawiera całościowe   oddziaływania   wychowawcze  wraz   z  uzupełniającymi   działaniami profilaktycznymi  w zależności od  potrzeb uczniów – zarówno  w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i zapobiegania i przeciwdziałania zachowaniom  problemowym.

WYCHOWANIE  to wspieranie dziecka  w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania.

Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka. Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości. Treść całego dokumentu dostępna >>tutaj<<.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019.

 1.  
 2.  
 3.  
 4.