Udostępnianie podręczników
Kanał YouTube

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowego podręcznika
dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie

Prosimy rodziców o uważne zapoznanie się z regulaminem wypożyczania  i udostępniania darmowych podręczników, z których korzystać będą w roku szkolnym 2018/19 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie. Regulamin będzie dostępny w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych)
uczniom w roku szkolnym 2018/2019

 1. Podręczniki dla klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie są własnością Szkoły.
 2. Szkoła Podstawowa nr 6 w Mławie nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową. Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
 3. W pierwszym tygodniu roku szkolnego wychowawca klasy na podstawie stosownego protokołu (załącznik nr 1) pobiera z biblioteki podręczniki w liczbie równej liczbie uczniów w swojej klasie.
  Po przekazaniu podręczników uczniom wychowawca ma obowiązek poprosić rodziców o podpisanie protokołu odbioru podręczników.
 4. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.
 5. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia książek przed zniszczeniem. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.
 7. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do wychowawcy wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
 8. Uczeń zobowiązany jest przygotować podręczniki do zwrotu tj. wymazać wpisy dokonane ołówkiem, podkleić rozdarte kartki itp., a następ. oddać wychowawcy zgodnie z protokołem podpisanym na początku roku szkolnego.
 9. Po zebraniu kompletu podręczników wychowawca przekazuje go zgodnie z protokołem do biblioteki.
 10. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się poplamienie, trwałe pobrudzenie, porysowanie, popisanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie lub zagubienie kartek oraz inne uszkodzenia uniemożliwiające lub utrudniające dalsze wykorzystywanie podręcznika lub materiałów edukacyjnych. Uszkodzenia te pomniejszą wartość użytkową podręcznika, w związku z tym użytkownik ponosi koszty zgodnie z umową użyczenia.
 11. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do wychowawcy.
 12. Wszystkie podręczniki (materiały edukacyjne) należy zwrócić do wychowawcy klasy we wskazanym terminie. Następnie wychowawca na podstawie protokołu zwraca książki do biblioteki szkolnej.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.