Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wolontariat

 

 

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                            Jan Paweł II

 

Szkolne Koło Wolontariatu

Szkoła jest miejscem, w którym młodzi ludzie uczą się szacunku do innych oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dlatego właśnie wydaje się najlepszym miejscem, aby propagować ideę wolontariatu. Głównym celem działalności koła jest promowanie idei pracy dla innych, uczenie dzieci odpowiedzialności, współpracy w grupie, planowania i przewidywania efektów podejmowanych inicjatyw. Poprzez kształtowanie postawy wrażliwości i otwartości na potrzeby innych ludzi, przestrzeganie zasad tolerancji, a także przez inspirowanie do twórczego myślenia, młodzi ludzie pracujący w wolontariacie stają się użyteczni społecznie i aktywnie budują świat dobra.

 

Postanowienia ogólne

Wolontariat to świadome, dobrowolne i bezpłatne działanie na rzecz innych, potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Uczestnictwo jest świadome, dobrowolne i nieodpłatne.

Szkolne koło wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 

Cele i sposoby działania 

 • zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;

 •  angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;

 • promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;

 • organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;

 • tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;

 • pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym, w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie
  o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich
  i podejmowanych przez inne organizacje;

 •  wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

 • promowanie idei wolontariatu;

 • prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy, a także chętnych do przystąpienia do koła lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy.

Opis sposobu realizacji celów

Wolontariusze na początku roku szkolnego są zapoznawani z ideą wolontariatu, wspólnie z koordynatorami rozpoznają potrzeby środowiska szkolnego lub lokalnego,
w którym będą działać. Następnie tworzą roczny plan zadań, w których będą uczestniczyć. Pod koniec roku szkolnego dokonują podsumowań akcji, ewaluacji pracy wolontariuszy, wyciągają wnioski do dalszych działań.

 

 Sylwetka wolontariusza

 • członkami Szkolnego Koła Wolontariatu (wolontariuszami) zostać mogą uczniowie
  i inne osoby chętne do podjęcia bezinteresownych działań;

 • każdy członek koła stara się aktywnie włączyć w działalność koła oraz, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;

 • członkowie koła swoim postępowaniem starają się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.

 

Data dodania: 2021-04-26 15:40:46
Data edycji: 2021-05-05 22:09:09
Ilość wyświetleń: 61

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Partnerzy

Motto

,,Więcej nas łączy niż dzieli”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Facebook