Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Pedagog specjalny

Zadania pedagoga specjalnego:

1. Współpraca z nauczycielami, specjalistami, rodzicami i uczniami

 • rekomendowanie dyrektorowi szkoły działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły

 • rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów

 • określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

2. Współpraca z zespołem opracowującym dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym IPET i WOPFU).

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom, nauczycielom

 • bieżące porady i konsultacje

 • lekcje otwarte, warsztaty, zajęcia profilaktyczne

 • rozpowszechnianie materiałów merytorycznych.

4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów

 • w doborze metod, form kształcenia, środków dydaktycznych

 • w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu

 • udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem.

5. Współpraca z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, m.in.

 • z dyrektorem szkoły

 • z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi

 • placówkami doskonalenia nauczycieli

 • innymi placówkami edukacyjnymi

 • z kuratorem sądowym, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny

 • pielęgniarką szkolną.

6. Przedstawianie propozycji Radzie Pedagogicznej w zakresie doskonalenia zawodowego mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej.

 

Pedagog specjalny - Ewa Sekuła

Godziny pracy w roku szkolnym 2023/2024:

PONIEDZIAŁEK: 7.55 - 8.55; 12.30 - 15.50

WTOREK: 10.35 – 14.35

ŚRODA: 8.35 - 10.35; 11.35 - 15.35

CZWARTEK: 8.45 – 13.45

PIĄTEK: 10.00 – 14.00

Konsultacje dla rodziców: poniedziałek 14.30 - 15.30, piątek: 13.00 – 14.00

Data dodania: 2022-10-30 14:29:20
Data edycji: 2023-09-27 21:39:17
Ilość wyświetleń: 369

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Partnerzy

Motto

,,Więcej nas łączy niż dzieli”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej