Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MŁAWIE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

 1. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

 2. Regulamin świetlicy aktualizowany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego.

II. CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNYCH

W ŚWIETLICY

 1. Zorganizowanie opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków do spędzania czasu wolnego na teranie szkoły.

 2. Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie.

 3. Organizowanie pomocy w nauce oraz tworzenie warunków do nauki własnej.

 4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności.

 5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

 6. Upowszechnianie zajęć kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.

 7. Uczenie i rozwijanie samodzielności.

 8. Kształtowanie postaw pożądanych społecznie.

 9. Uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego.

 10. Rozwój zainteresowań czytelniczych.

 11. Wyrabianie wrażliwości estetycznej, rozwój zdolności manualnych.

 12. Kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych.

 13. Walka z agresją i przemocą.

 14. Podnoszenie poziomu wychowania i nauczania, wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody.

 15. Udzielanie pomocy uczniom mających trudności w nauce.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom w godzinach od 7 00 do 1700 podczas dni nauki szkolnej.

 2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

 3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeniowych.

 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach do 25 uczniów.

 5. Opieką wychowawczą objęci są uczniowie:

 • dojeżdżający do szkoły,

 • skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,

 • zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii, innych zajęć.

 1. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.

 2. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.

 3. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

IV. KWALIFIKOWANIE UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III. W przypadku dużej liczby zgłoszeń przyjmowane są przede wszystkim dzieci rodziców pracujących, dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo, sieroty, dzieci z rodzin zastępczych oraz pracowników szkoły.

 2. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

 3. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do korzystania ze świetlicy szkolnej podejmuje corocznie powołana komisja w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

V. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 1. Regulamin świetlicy.

 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.

 3. Ramowy rozkład dnia.

 4. Tygodniowy rozkład zajęć.

 5. Dziennik zajęć - Librus.

 6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

 7. Sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej.

VI. ZADANIA NAUCZYCIELA ŚWIETLICY

 1. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji świetlicy.

 2. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

 3. Wspieranie każdego ucznia w rozwoju oraz dążenie do własnego rozwoju osobowego.

 4. Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w oparciu o roczny plan pracy świetlicy.

 5. Tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi osobowości wychowanków.

 6. Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom podczas ich pobytu w świetlicy.

 7. Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci.

 8. Współpraca z rodzicami i wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, logopedą.

VII. PRAWA I OBOWEIĄZKI UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wychowanek ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanej opieki,

 • życzliwego traktowania,

 • poszanowania godności osobistej,

 • ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

 • rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

 • korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy,

Wychowanek jest zobowiązany do:

 • przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,

 • przestrzegania zasad współżycia w grupie,

 • współpracy w procesie wychowania i opieki,

 • uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,

 • kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,

 • respektowania poleceń nauczyciela,

 • nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,

 • nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,

 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,

 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,

Nagrody i kary

 • pochwała ustna wychowawcy świetlicy,

 • wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy osób wykazujących się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy,

 • upomnienie przez wychowawcę świetlicy,

 • nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy,

 • nagana udzielona przez dyrektora szkoły,

 • skreślenie z listy wychowanków świetlicy,

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do kontaktu z wychowawcą oraz informacji o pobycie dziecka w świetlicy szkolnej.

 2. Rodzic/opiekun prawny ma prawo odwołać się od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej do Dyrektora szkoły w terminie 14 dni od decyzji komisji rekrutacyjnej.

 3. Rodzic /opiekun prawny ma obowiązek przestrzegania godzin pracy świetlicy.

 4. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy może zostać obciążony pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

 

 

Do pobrania:

 

 

Data dodania: 2021-02-21 17:37:55
Data edycji: 2024-02-13 21:57:34
Ilość wyświetleń: 17405

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Partnerzy

Motto

,,Więcej nas łączy niż dzieli”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej